โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

General topics on Udon Thani
Post Reply
User avatar
kod
udonmap.com
Posts: 61
Joined: July 22, 2011, 3:53 pm

โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

Post by kod » July 28, 2011, 10:31 am

วันที่23ก.ค.54 เวลา10.00น. พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ธนะกิจไพโรจน์ สว.ส.ทท.5กก.3บก.ทท.ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยมี ด.ต.ปรีดา มิสาธรรม ผบ.หมู่ ส.ทท.5กก.3บก.ทท.เป็นผู้กล่ายรายงาน ณ.โรงแรมนภาลัย อ.เมืองอุดรฯ
การอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็นโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการปรับโครงสร้างภาคการท่องเที่ยวและบริการ การเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

ซึ่งในการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่วและกีฬาข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ และบูรณาการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป พื้นที่จ.อุดรฯ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป้นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีเทศกาลต่างๆซึ่งทางจังหวัดจัดขึ้นเป็นประจำตลอดทั้งปี เช่น งานทุ่งศรีเมืองจ.อุดรฯ งานมรดกโลกบ้านเชียง ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรมป็นจำนวนมาก

เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครฯเพื่อสบับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวที่มีอยู่จำกัดโดยได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้เข้าอบรม เป็นนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขตจ.อุดรฯและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน120คน เข้าอบรมเป็น “อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว” กำหนดการอบรมจำนวน2 วัน ในวันที่23-24ก.ค.54 ตั้งแต่เวลา08.30น.-16.30 น. การดำเนินการอบรมประกอบด้วยเนื้อหาการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าบ้าน จิตบริการเพื่องานอาสาและการปฐมพยาบาลเบื้อต้น เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจ.อุดรฯ
ที่มา:www.udondee.comPost Reply

Return to “ข่าวสารทั่วไป จังหวัดอุดรธานี”